Home » Courses » BETİMSEL İSTATİSTİK

 

EKO2201-BETİMSEL İSTATİSTİK DERS PROGRAMI

 Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Nuran Bayram

Oda: 509-İ.İ.B.F. A Blok

E-Posta: nuranb@uludag.edu.tr

Kaynaklar:

ü        Özer Serper, İstatistik-I-, Ezgi Kitabevi, 2004.

ü       Necmi Gürsakal, Bilgisayar Uygulamalı İstatistik-I-, Alfa Kitabevi, 2001.

ü       Josefh F. Healey, Statistics a Tools for Social Research, 2002.

 

DERSİN AMACI

Öğrencilere istatistiğin temel kavramları hakkında bilgi vererek, temel istatistiksel ölçütler konusunda bilgilendirmek, olasılık teorisi, endeksler ve temel olasılık bölünmelerinin uygun problemlere uygulanmalarını sağlamaktır.

DERSİN HEDEFLERİ

ü       İstatistikle ilgili temel kavramların öğrenciye aktarılması,

ü       Verilerin toplanması, düzenlenmesi ve sunumunun ne şekilde yapılacağının öğretilmesi,

ü       Ortalamalar ve değişkenlik ölçülerine ilişkin bilgilerin öğrencilere verilmesi,

ü       Oranların nasıl hesaplanıp, yorumlanacağı konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi,

ü       Hangi durumda hangi endeksin nasıl kullanılacağına ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi,

ü       Olasılık ile ilgili kavramlardan yola çıkarak olasılık hesapları ve olasılık bölünmelerine ilişkin bilgilerin öğrencilere aktarılması.

 

BETİMSEL VE ÇIKARIMSAL İSTATİSTİK

         Genelde istatistik, geçmişi ve içinde bulunulan durumu tanımlayarak özet bilgiler ve grafikler ortaya koyduğunda betimsel adını alır. Tablolar veya grafikler yardımı ile verilerin özetlenmesi ve çok sayıda sayıdan oluşan bir veri grubunun ortalamalar gibi tek bir sayıya indirgenmesi yine bu alan için geçerlidir. Kısaca “betimsel istatistik” bir veri kümesinde bulunan bilgiyi sayısal ve grafiksel yöntemleri kullanarak özetler ve sunar.

         Bir örneklem yardımıyla anakütleye ilişkin çıkarımların yapılması durumunda da “çıkarımsal istatistik” adını alır. Çıkarımsal istatistiğin genelde kullandığı yöntem tümevarım yöntemidir. Olasılık kuramına dayanan yöntemler ile anakütleyi temsil eden bir örnekleme dayanarak elde edilen sonuçların anakütleye yaygınlaştırılması anakütleye ilişkin hipotezlerin testleri ve geleceğe ilişkin kestirimler bu tür istatistiğin konuları arasındadır.

 

DERS KONULARI

1. İstatistik Kelimesinin Anlamı, Tanımı, İstatistiğin Konusu, Tarihçesi ve Önemi

2. Verilerin Toplanması

3. Sınıflama ve Gruplama

4. Seriler ve Grafikler

5. Ortalamalar

6. Değişkenlik ve Bölünme Şekli

7. Endeksler

8. Olasılık ve Olasılık Bölünmeleri

9. Binom, Hipergeometrik ve Poisson Bölünmeleri

10. Normal Bölünme

 

DERS DEĞERLENDİRMESİ

     Ders değerlendirmesinde bir vize sınavı, bir final sınavı yapılacak ve iki haftada bir ödevler verilecektir. Öğrenciye verilecek olan final notu, bu sonuçların kümülatif değerlendirmesinden oluşacaktır. Lütfen ödevlerinizi teslim ederken sol üst köşeye Adınızı-Soyadınızı, Okul Numaranızı ve Hangi Bölümde okuduğunuzu yazınız. Ödev teslim yeri, öğretim üyesi odası olacaktır. Ödev teslim tarihini geçen ödevler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Final notu aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Final Değerlendirme: 0,20´Ödev+0,30´Vize+0,50´Final